Zaproszenie na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne

26 stycznia 2018

 

Drodzy Diecezjanie!

„Kościół powstał do życia, aby szerzyć królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca. Wszelka działalność Kościoła, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które Kościół sprawuje przez swoich wiernych; powołanie bowiem chrześcijańskie jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa” (por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem nr 2).

Na mocy sakramentu chrztu świętego staliśmy się zatem dziećmi Bożymi
i zostaliśmy wezwani do podjęcia zadania szerzenia Dobrej Nowiny oraz roli stania się apostołami Ewangelii.

W trosce o Kościół Kielecki, w tym przygotowanie katechetyczne oraz mając na uwadze to, że w najbliższych latach wielu obecnych katechetów nabędzie uprawnienia emerytalne zapraszam na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne. Adresatami mogą być nauczyciele, którzy ukończyli studia II stopnia, studenci V roku studiów jednolitych magisterskich oraz osoby z wyższym wykształceniem, którzy nie mają przygotowania pedagogicznego.

Warunkiem otwarcia studiów będzie odpowiednia liczba osób. Termin zgłaszania się upływa z dniem 2 lutego 2018 roku, przewidywany termin rozpoczęcia studiów 1 marca 2018 roku.

Zwracam się z prośbą i gorącym apelem do wszystkich, którym leży na sercu los dzieci i młodzieży – podejmijmy razem w miłości misję głoszenia Ewangelii.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

Wasz Biskup

† Jan Piotrowski